Свещеният Коран,превод проф. д-р Иван Добрев

>> неделя, 13 март 2011 г.

Първият у нас научен превод на Свещения Коран на български език от проф. д-р Иван Добрев!

:::

Проф. Иван Добрев

Народност: Българин

Проф. д-р Иван Добрев завършва турска филология в Софийския университет, разработва и защитава докторска дисертация през 1982 г., хабилитира се през 1990 г., а научното звание "професор" му се присъжда през 2002 г.

Преди това авторът работи като преподавател по съвременен турски език във Военното училище във Велико Търново и научен сътрудник в Ориенталския отдел на Народната Библиотека, а понастоящем е преподавател по съвременен турски език във ВА "Г. С. Раковски" и лектор по балканистична тюркология и турска приложна лингвистика в Центъра за източни езици и култури на СУ "св. Климент Охридски".

Проф. Ив. Добрев изнася голям брой научни доклади и съобщения пред вътрешни и международни научни конгреси, симпозиуми и конференции; публикува в наши и чуждестранни научни издания редица изследвания от областта на общата теория на езика, лингвосемиотиката и семантиката, морфологията и синтаксиса на съвременния турски език, етимологията, българската ономастика от източен произход, контактите и влиянието на иранските и тюркските езици върху българския език, прабългарското езикознание и етнолингвистика, дидактиката и методиката на турския език във военноспециална аудитория, стенографията, където създава и ползува собствено-оригинална стенографска система за българския език.
Негов е първият у нас научен превод на Свещения Коран на български език.

http://www.rivapublishers.com / Минаре България

:::

Свещеният Коран, превод проф. д-р Иван Добрев, С., БМК, 2009, 533 с.

ISBN: 9789549245615

Свещеният Коран е Словото на Аллах и той е спуснат от Всевишния чрез Откровение на части на Хазрети Мохамед през годините 610-632 в градовете Мека и Медина, които са главни градове и основни центрове на Вярата на Исляма в границите на съвременната държава Саудитска Арабия, намираща се на Арабския Полуостров.
По онова време повечето от жителите на тази страна са араби, които в по-големите градове и селища са търговци, занаятчии, земеделци, а извън тях, където са главно пустинни и полупустинни земи - скотовъди чергари.
Основна форма на социална организация при това население е родово-племенната, а водещ елемент в религиозното му съзнание и обредно-култовите му вярвания и традиции е езичеството.
По същото време, на същата територия има и обширни еврейски и християнски общини, които се намират в най-тесни социално-икономически, политически и духовнокултурни връзки и взаимодействия с арабското население на Вътрешна Арабия.
Именно по тези места и при тези условия се заражда, развива и. утвърждава и новата световна религия Ислямът, чийто основател, ревностен защитник и разпространител е Пратеникът на Аллах Хазрети Мохамед.

Info / Минаре България

Това издание на "Свещения Коран",2009 г.,превод проф. д-р Иван Добрев може да закупите от интернет книжарница "Хеликон",а предполагам и други места.

Read more...

61.СУРА РЕДИЦАТА (АС-САФФ)

>> неделя, 28 юни 2009 г.

61.

СУРА РЕДИЦАТА

(АС-САФФ)

Мединска. Съдържа 14 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1. Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах. Той е Всемогъщия, Премъдрия.

2. О, вярващи, защо говорите онова, което не вършите?

(Според преданието мюсюлманите казали: “Ако знаехме кое е любимото деяние за Аллах, щяхме да пожертваме за него и имотите, и душите си.” Вотговор на думите им било низпослано знамението:“Аллах обича онези, които се сражават по Неговия път”. Но отстъплението на някои в битката при Ухуд станало причина за порицанието, изразено в горното знамение.)

3. Най-омразно пред Аллах е да говорите онова, което не вършите.

4. Аллах обича онези, които се сражават по Неговия път в редица, сякаш са здрава крепост.

5. И рече Муса на своя народ: “О, народе мой, защо ме огорчавате, след като вече узнахте, че аз съм пратеник на Аллах при вас?” И когато се отклониха, Аллах отклони сърцата им. Аллах не напътва нечестивите хора.

6. И рече Иса, синът на Мариам: “О, синове на Исраил, аз съм пратеник на Аллах при вас, да потвърдя Тората преди мен и да благовестя за пратеник, който ще дойде след мен. Името му е Ахмад.” А когато [Мухаммад] им донесе ясните знаци, рекоха: “Това е явна магия.”

(Ахмад е едно от имената на Пророка Мухаммад, мир нему.)

7. И кой е по-голям угнетител от онзи, който измисля лъжа за Аллах, когато го зоват към Исляма? Аллах не напътва хората-угнетители.

(Да се измислят лъжи за Аллах означава да Му се приписват съдружници, да се твърди, че Той има потомство и Неговите знамения да се определят като магия.)

8. Те искат да угасят светлината на Аллах с уста. Но Аллах ще стори да засияе в пълнота Неговата светлина, дори неверниците да възненавиждат това.

(Т.е. дори неверниците да клеветят религията на Аллах и Неговата Книга, като я наричат “магия”, “поезия” и ”гадателство”, тя пак ще се извиси.)

9. Той е, Който изпрати Своя Пратеник с напътствието и с правата религия, за да я издигне над всички религии, дори съдружаващите да възненавиждат това.

10. О, вярващи, да ви посоча ли търговия, която ще ви спаси от болезнено мъчение?

11. Да вярвате в Аллах и в Неговия Пратеник, и да се борите по пътя на Аллах чрез своите имоти и души. Това е най-доброто за вас, ако знаете.

12. Тогава Той ще ви опрости греховете и ще ви въведе в Градините, сред които реки текат, и в хубави жилища в Градините на Адн. Това е великото спасение.

13. И друго, което обичате ­ помощ от Аллах и близка победа. И възрадвай вярващите!

14. О, вярващи, бъдете помощници [по пътя] на Аллах, както Иса, синът на Мариам, рече на учениците си: “Кои са моите помощници [по пътя] на Аллах?” Учениците рекоха: “Ние сме помощниците [по пътя] на Аллах.” И част от синовете на Исраил повярва, а друга не повярва. И подкрепихме вярващите срещу врага им, и те станаха победители.

(Учениците са дванадесет святи и чисти люде, повярвали преди всички други, че Иса е раб Божи и Негов пророк, и като пророк е възнесен на небето. Отричащите пророк Иса са онези, които заявяват, че той е син Божи и е третият от Троицата.)

Read more...

62.СУРА ПЕТЪКЪТ (АЛ-ДЖУМУА)

>> неделя, 21 юни 2009 г.

62.

СУРА ПЕТЪКЪТ

(АЛ-ДЖУМУА)

Мединска. Съдържа 11 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1. Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах ­ Владетеля, Пресветия, Всемогъщия, Премъдрия.

2. Той е, Който проводи при неграмотните [араби] Пратеник измежду тях да им чете Неговите знамения и да ги пречисти, и да ги учи на Книгата и на мъдростта, а преди бяха в явна заблуда.

3. И при други освен тях, които още не са ги последвали... Той е Всемогъщия, Премъдрия.

(Мухаммад е изпратен не само за арабите, но и за другите народи, защото неговата мисия на Пророк и Пратеник на Аллах е универсална и непреходна. Той е вестител за всички хора до Съдния ден.)

4. Това е благодатта на Аллах. Дарява я Той комуто пожелае. Аллах е Владетелят на великата благодат.

5. Онези, които бяха натоварени с Тората, а после не понесоха товара, приличат на магаре, носещо книги. Колко лош е примерът на хората, които взимат за лъжа знаменията на Аллах! Аллах не напътва хората-угнетители.

6. Кажи: “О, юдеи, щом твърдите, че вие сте ближните на Аллах без другите хора, възжелайте смъртта, ако говорите истината!”

(От юдеите, които казвали, че са синове и възлюбени на Бога, било поискано мигом да възжелаят смъртта, защото тя е началото на отвъдния живот.)

7. Ала не ще я възжелаят никога заради онова, което със своите ръце са сторили отпреди. Аллах знае угнетителите.

8. Кажи: “Смъртта, от която бягате, непременно ще ви срещне. После ще бъдете върнати при Знаещия неведомото и явното, и Той ще ви извести какво сте вършили.”

9. О, вярващи, щом се призове за молитвата в петъчния ден, устремете се към споменаването на Аллах и оставете търговията! Това е най-доброто за вас, ако знаете.

10. И щом молитвата завърши, разпръснете се по земята и търсете благодат от Аллах, и често споменавайте Аллах, за да сполучите!

11. И щом видяха търговия или забавление, разотидоха се натам и те оставиха да стоиш. Кажи [о, Мухаммад]: “Това, което е при Аллах, е по-добро от забавлението и от търговията. Аллах е Най-добрият от даряващите препитание.”

Read more...

63.СУРА ЛИЦЕМЕРИТЕ (АЛ-МУНАФИКУН)

>> четвъртък, 4 юни 2009 г.

63.

СУРА ЛИЦЕМЕРИТЕ

(АЛ-МУНАФИКУН)

Мединска. Съдържа 11 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1. Когато идват при теб, лицемерите казват: “Свидетели сме, че ти си Пратеника на Аллах.” Аллах знае, че ти си Неговият Пратеник. Аллах е свидетел, че лицемерите са лъжци.

2. Те превръщат клетвите си в прикритие и възпират от пътя на Аллах. Лоши са делата им!

3. Така е, защото повярваха, после станаха неверници, затова бяха запечатани сърцата им, та не разбират.

4. И като ги гледаш, видът им ти харесва, и като говорят, вслушваш се в думите им. Те са като подпрени дървета. Смятат, че всеки вик е против тях. Те са врагът. Пази се от тях! Да ги порази Аллах, как така се подлъгват!

5. И когато им се каже: “Елате Пратеника на Аллах да моли за вас опрощение!”, те извръщат глави и ги виждаш как надменно се отказват.

6. Все едно е дали ще молиш опрощение за тях, или не ще молиш. Аллах не ще им опрости. Аллах не напътва нечестивите хора.

7. Те са, които казват: “Не харчете за онези, които са при Пратеника на Аллах, за да се разотидат!” Но на Аллах принадлежат съкровищниците на небесата и на земята. Ала лицемерите не проумяват.

8. Казват: “Щом се върнем в ал-Медина, по-могъщият там непременно ще пропъди по-слабия.” А могъществото принадлежи на Аллах и на Неговия Пратеник, и на вярващите. Ала лицемерите не разбират.

9. О, вярващи, да не ви отвличат от споменаването на Аллах нито вашите имоти, нито вашите деца! А които сторват това, те са губещите.

10. И раздавайте от онова, което ви дарихме за препитание, преди да е дошла при някого от вас смъртта и той да каже: “Господи, да би ми дал малко време, щях да раздавам милостиня и да бъда от праведните!”

11. Но Аллах на никого не ще даде отсрочка, щом му дойде времето. Сведущ е Аллах за вашите дела.


Read more...

64. СУРА РАЗКРИВАНЕТО НА ЗАБЛУДАТА (АТ-ТАГАБУН)

>> четвъртък, 14 май 2009 г.

64.

СУРА РАЗКРИВАНЕТО НА ЗАБЛУДАТА

(АТ-ТАГАБУН)

Мединска. Съдържа 18 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1. Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах. Негова е властта и Негова е възхвалата. Той над всяко нещо има сила.

2. Той е, Който ви сътвори. Някои от вас са неверници, а други ­ вярващи. Аллах е зрящ за вашите дела.

3. Той сътвори небесата и земята с мъдрост, и ви придаде образ, и направи образа ви превъзходен, и към Него е завръщането.

4. Той знае всичко на небесата и на земята. И знае какво спотайвате и какво разкривате. Аллах знае съкровеното в сърцата.

5. Не стигна ли до вас вестта за онези, които не повярваха преди и вкусиха пагубността на своето дело? За тях има болезнено мъчение.

6. Така е, техните пратеници им донасяха ясните знаци, а те казваха: “Нима хора ще ни напътват?” И не повярваха, и се отвърнаха. Но Аллах не се нуждае от тях. Аллах е пребогат, всеславен.

7. Неверниците твърдят, че не ще бъдат възкресени. Кажи: “Не, кълна се в моя Господ, ще бъдете възкресени, после ще бъдете известени за вашите дела. За Аллах това е лесно.”

8. Вярвайте в Аллах и в Неговия Пратеник, и в Светлината, която низпослахме! Сведущ е Аллах за вашите дела.

9. Когато Той ви събере за Деня на събирането, това е Денят, в който ще се разкрие заблудата. От онези, които вярват в Аллах и вършат праведни дела, Той ще отмахне прегрешенията и ще ги въведе в Градините, сред които реки текат. Там ще пребивават вечно. Това е великото спасение.

10. А които не вярват и взимат за лъжа Нашите знамения, те са обитателите на Огъня, там ще пребивават вечно. И колко лоша е тази участ!

11. Никоя беда не идва без позволението на Аллах. А който вярва в Аллах, Той напътва сърцето му. Аллах всяко нещо знае.

(Без знанието, волята и одобрението на Аллах никакви беди не сполетяват човека. Онзи, който вярва, че несгоди като бедност, болест, смърт и други нещастия са по волята на Аллах, той се примирява с тях по-лесно и без колебание.)

12. И се покорявайте на Аллах, и се покорявайте на Пратеника! А ако се отвърнете, за Пратеника Ни е дълг само ясното послание.

13. Аллах! Няма друг Бог освен Него! Затова на Аллах да се уповават вярващите!

14. О, вярващи, сред вашите съпруги и деца имате и врагове ­ пазете се от тях! А ако се въздържите и извините, и простите ­ Аллах е опрощаващ, милосърден.

15. Вашите имоти и деца са изпитание. А при Аллах има велика награда.

(Когато някои мюсюлмани решили да се изселят от Мека, съпругите и децата им поискали да ги отклонят от намерението с довода, че ще изпаднат в окаяно положение. Когато тези мюсюлмани научили за големите предимства на преселението, те понечили да накажат близките си. Тогава било низпослано знамението, което повелява опрощаване на тяхното прегрешение, но се посочва, че при определени обстоятелства имотът и семейството могат да въвлекат човека в грях и да го отклонят от подготовката му за отвъдния живот.)

16. Затова бойте се от Аллах, колкото ви е по силите, и слушайте, и се покорявайте, и раздавайте за свое добро! А който се предпази от скъперничеството на своята душа ­ тези са сполучилите.

17. Ако заемете хубав заем на Аллах, Той ще ви го умножи. И ще ви опрости. Аллах е признателен, всеблаг ­

18. Знаещия и неведомото, и явното, Всемогъщия, Премъдрия.

Read more...

65.СУРА РАЗВОДЪТ (АТ-ТАЛАК)

>> четвъртък, 7 май 2009 г.

65.

СУРА РАЗВОДЪТ

(АТ-ТАЛАК)

Мединска. Съдържа 12 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1. О, Пророче, ако се развеждате с жените, развеждайте се с тях в срока, затова и пресмятайте срока, и бойте се от Аллах, вашия Господ! Не ги пропъждайте от домовете им, а и те да не излизат, освен ако са сторили явна скверност. Това са границите на Аллах. А който престъпва границите на Аллах, той угнетява себе си. Откъде да знаеш, Аллах може да породи след това и нещо ново.

(Въпреки че това знамение съдържа обръщение към Пророка, разпореждането има универсален характер и се отнася за цялата ислямска общност. Според него жените, чиито съпрузи са пожелали развод, се освобождават от брачния съюз, като се вземе под внимание установеният за тях законен срок на изчакване. Преди да са изтекли три периода на неразположение и изчистване при жената, мъжът не може да се събере отново с нея и да встъпи в брак. Разведените жени не се прогонват, а им се предоставя възможност да останат в дома до изтичането на срока за изчакване, освен ако възникне пречка. След развод може обстоятелствата да се променят ­ омразата да се превърне в любов, да дойде разкаяние и съпрузите отново да пожелаят съвместен живот. Всъщност разводът е акт, който не се нрави на Аллах и до него трябва да се прибягва в краен случай.)

2. И когато жените изпълнят своя срок, задръжте ги с добро или ги напуснете с добро! И вземете за свидетели двама справедливи мъже измежду вас! И свидетелствайте в името на Аллах! Това е наставление за онзи, който вярва в Аллах и в Сетния ден. За онзи, който се бои от Аллах, Той ще стори изход,

(Знамението посочва какво трябва да стори съпругът по отношение на съпругата, чийто срок на изчакване вече изтича ­ или повторна женитба с нея, или развод, без да є се причинява зло. При всеки един от тези два случая трябва да присъстват двама свидетели. Предписанията за развода в горните знамения могат да бъдат обобщени така: разводът да се извърши в съответствие със суната, да се зачита установеният срок, да не се принуждават жените да напускат дома, да присъстват свидетели и те да говорят истината.)

3. и ще му даде препитание оттам, откъдето не е предполагал. И който се уповава на Аллах, Той му е достатъчен. Аллах осъществява Своята повеля. Аллах направи мярка за всяко нещо.

4. А за онези от жените ви, които изгубят надежда за месечното кръвотечение, ако се съмнявате, срокът им е три месеца, [също] и за онези, които все още нямат кръвотечение. А за бременните срокът е, докато родят. За онзи, който се бои от Аллах, Той ще облекчи неговото дело.

5. Това е повелята на Аллах. Низпосла я Той на вас. От онзи, който се бои от Аллах, Той ще отмахне лошите му постъпки и ще увеличи неговата награда.

6. И ги настанявайте [жените в развод], където и вие живеете, според своите възможности, и не им навреждайте, за да ги притесните! А ако са бременни, харчете за тях, докато родят! А ако кърмят децата ви, дайте им тяхната отплата и се разберете с добро! А ако не се разберете ­ да кърми друга.

7. Заможният да даде [за жената и детето] според своите възможности! И комуто препитанието е ограничено, да даде от онова, което Аллах му е дарил! Аллах възлага на всяка душа само според онова, което є е дал. Аллах ще стори облекчение след трудността.

8. И колко селища се възпротивиха на повелята на своя Господ и на Неговите пратеници, и затова им подирихме строга сметка, и ги мъчихме с ужасно мъчение!

9. И вкусиха те пагубността на своето дело. И последицата на делото им бе загуба.

10. Аллах приготви за тях сурово мъчение. Затова се бойте от Аллах, о, разумни хора, които вярвате! Аллах ви низпосла напомняне ­

11. [чрез] Пратеник, който ви чете знаменията на Аллах ­ разясняващи, за да изведе от тъмнините към светлината онези, които вярват и вършат праведни дела. Онези, които вярват в Аллах и вършат праведни дела, Той ще ги въведе в Градините, сред които реки текат. Там ще пребивават вечно. Аллах е приготвил за тях хубаво препитание.

12. Аллах е, Който сътвори седем небеса, и от земята ­ също толкова. Повелята се спусна сред тях, за да узнаете, че Аллах за всяко нещо има сила и че Аллах обгражда със знание всяко нещо.

Read more...

66.СУРА ВЪЗБРАНАТА (АТ-ТАХРИМ)

>> четвъртък, 23 април 2009 г.

66.

СУРА ВЪЗБРАНАТА

(АТ-ТАХРИМ)

Мединска. Съдържа 12 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1. О, Пророче, защо си възбраняваш онова, което Аллах ти е разрешил, стремейки се да угодиш на своите съпруги. Но Аллах е опрощаващ, милосърден.

(За низпославането на това знамение има конкретен повод. Пророка, мир нему,пил шербет от мед в дома на една от съпругите си ­ Зайнаб и се забавил по-дълго при нея. Обхванати от ревност, другите му две съпруги ­ Аиша и Хафса ­ се наговорили и когато Пророка, мир нему, отишъл при тях, му казали, че от него се носи дъх на цветен прашец. Той отговорил, че не е докосвал цветен прашец, а те му рекли: “Това тогава е от пчелите.”.)

2. Аллах вече наложи изкупление при отмятане от вашите клетви. Аллах е вашият Покровител. Той е Всезнаещия, Премъдрия.

3. Пророка тайно довери на една от своите съпруги новина. А когато тя я съобщи [на Аиша] и Аллах му разкри това, той сподели [с нея] част и избягна друга. И щом є го съобщи, тя рече: “Кой ти го съобщи?” Рече: “Съобщи ми го Всезнаещия, Сведущия.”

(Тайната, която Пророка, мир нему, съобщил на Хафса е, че се заклел да не вкусва повече меден шербет, или че след като той напусне земния живот, отредено е халиф да стане първо Абу Бакр, а после ­ Омар. Когато достойната Хафса разкрила тази тайна на достойната Аиша, Пророка научил за постъпката є чрез низпосланото му откровение и се състоял споменатият разговор.)

4. И двете се покайте пред Аллах, защото сърцата ви са се подвели. Но ако си помагате срещу него, то Аллах е неговият Покровител, и Джибрил, и праведните вярващи, и ангелите освен това са [му] помощници.

(Знамението е отправено към достойните Аиша и Хафса ­ да доставят радост на Пророка, мир нему, да се въздържат от ревност, да пазят поверените им тайни и да избягват крайни постъпки. Той не се е развел с нито една от своите съпруги, което само по себе си е красноречив факт.)

5. Ако той се разведе с вас, неговият Господ може да му дари в замяна съпруги, по-добри от вас, отдадени на Аллах, вярващи, покорни, разкайващи се, служещи [на Аллах], говеещи, омъжвани преди и девици.

(“говеещи” се разбира и като “преселнички [по пътя на Аллах]”.)

6. О, вярващи, пазете себе си и вашите семейства от Огъня, горивото на който са хората и камъните! Пазят го строги и сурови ангели, които не се противят на Аллах в Неговата повеля към тях и вършат, каквото им се повели.

7. О, неверници, не се оправдавайте Днес! Ще ви се въздаде само за онова, което сте вършили.

8. О, вярващи, покайте се пред Аллах с искрено покаяние и вашият Господ ще отмахне от вас прегрешенията, и ще ви въздаде в Градините, сред които реки текат ­ в Деня, в който Аллах не ще посрами Пророка и вярващите заедно с него. Светлината им ще се устремява пред тях и в десниците им [отвсякъде]. Ще казват: “Господи, придай ни още светлина и ни опрости! Ти над всяко нещо имаш сила.”

9. О, Пророче, бори се с неверниците и лицемерите, и бъди твърд с тях! Мястото им е Адът. И колко лоша е тази участ!

10. Даде Аллах пример на неверниците с жената на Нух и жената на Лут. Те бяха омъжени за двама Наши праведни раби, но им измениха [във вярата] и с нищо не ги избавиха от Аллах [мъжете им], и бе речено: “Влезте в Огъня с влизащите!”

11. И даде Аллах пример на вярващите с жената на Фараона, която рече: “Господи мой, построй ми при Теб дом в Градината и спаси ме от Фараона и от неговите дела, и спаси ме от хората-угнетители!”

12. И с Мариам, дъщерята на Имран, която пазеше целомъдрието си, и вдъхнахме в нея от Своя дух. И повярва тя в Словата на своя Господ, и в Неговите писания, и бе от набожните.

(В знаменията става дума за съпругата на пророка Нух, която заявявала на всеослушание, че е луд, и за съпругата на пророка Лут, която известявала скверните люде за гостите на мъжа си (нощем палела огън, а денем пускала дим). И двете ги сполетяло наказанието, което заслужили. Съпругата на Фараона ­ Асия ­ повярвала на пророка Муса, затова мъжът є завързал ръцете и краката є за четири кола, сложил на гърдите є огромен камък и я оставил под жаркото слънце. Тя починала от изтезанията, като произнасяла споменатия зов.)

Read more...

67.СУРА ВЛАДЕНИЕТО (АЛ-МУЛК)

>> неделя, 19 април 2009 г.

67.

СУРА ВЛАДЕНИЕТО

(АЛ-МУЛК)

Меканска. Съдържа 30 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1. Благословен е Онзи, в Чиято Ръка е Владението. Той над всяко нещо има сила.

2. Той е, Който сътвори смъртта и живота, за да ви изпита кой от вас е по-добър в делата. Той е Всемогъщия, Опрощаващия,

3. Който сътвори седем небеса на слоеве. Не ще видиш несъразмерност в творението на Всемилостивия. Пак обърни взор! Нима виждаш пукнатини?

4. После пак обърни взор веднъж и още веднъж. Взорът ще се върне към теб безсилен и морен.

5. И украсихме най-близкото небе със светилници, и ги сторихме да бъдат камъни за сатаните. И приготвихме за тях мъчението на Пламъците.

6. За онези, които не вярват в своя Господ, е мъчението на Ада. И как лоша е тази участ!

7. Когато бъдат хвърлени там, ще чуят неговия рев, както ври,

8. едва не избухва от ярост. Всякога, щом в него бъде хвърлена тълпа, стражите му ги питат: “Не дойде ли при вас предупредител?”

9. Ще казват: “Да, наистина, дойде при нас предупредител, но [го] взехме за лъжец и казахме: “Аллах нищо не е низпослал. Вие сте в голяма заблуда.””

10. И ще кажат: “Ако се бяхме вслушали или размислили, нямаше да сме сред обитателите на Пламъците.”

11. И така ще признаят своя грях. Гибел за обитателите на Пламъците!

12. За онези, които и в уединение се боят от своя Господ, наистина има опрощение и голяма награда.

13. Тайно или открито да изричате думите си, Той знае съкровеното в сърцата.

14. Нима Онзи, Който е сътворил, не знае? Той е Всепроникващия, Сведущия.

15. Той е, Който подчини за вас земята, затова ходете из нейните краища и яжте от Неговото препитание! Към Него е възкресението.

16. Нима имате сигурност, че Онзи, Който е на небето, не ще накара земята да ви погълне? И ето я ­ тресе се!

17. Или имате сигурност, че Онзи, Който е на небето, не ще изпрати срещу вас ураган от камъни, та да разберете какво е Моето предупреждение?

18. И онези преди тях отричаха. А какво бе Моето наказание!

19. Не виждат ли те птиците над тях, разтварящи и свиващи криле? Държи ги само Всемилостивия. Той съзира всяко нещо.

20. И кое ваше войнство ще ви помогне без Всемилостивия? Неверниците само се мамят.

21. Или кой може препитание да ви даде, ако Той задържи Своето препитание? Ала упорстват в надменността и отдалечаването [от истината].

22. Нима онзи, който върви с наведена глава, е по-напътен от онзи, който върви изправен по правия път?

23. Кажи [о, Мухаммад]: “Той е, Който ви сътвори и създаде за вас слуха и зрението, и сърцата. Колко малко сте признателни!”

24. Кажи: “Той е, Който ви намножи по земята и при Него ще бъдете събрани.”

25. И казват: “Кога [ще се сбъдне] това обещание, ако говорите истината?”

26. Кажи: “Знанието е само при Аллах, а аз съм само явен предупредител.”

27. И когато го видят отблизо, лицата на неверниците ще помръкнат и ще им бъде казано: “Това е, което търсехте.”

28. Кажи: “Виждате ли? Дори Аллах да погуби мен и тези с мен, или да ни пощади, кой ще защити неверниците от болезненото мъчение?”

29. Кажи: “Той е Всемилостивия. Вярваме в Него и на Него се уповаваме. И ще узнаете кой е в явна заблуда.”

30. Кажи: “Виждате ли? Ако водата ви потъне, кой ще ви даде изворна вода?”


Read more...

68.СУРА КАЛЕМЪТ (АЛ-КАЛАМ)

>> четвъртък, 16 април 2009 г.

68.

СУРА КАЛЕМЪТ

(АЛ-КАЛАМ)

Меканска. Съдържа 52 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1. Нун. Кълна се в калема и в онова, което пишат!

(“Нун” се тълкува като един от онези буквени знаци, смисълът на които е известен само на Аллах. “Нун” означава и “голяма риба, кит”, и още ­ “мастилница”, и тогава клетвата тук се изрича в името на мастилницата, на калема и на онова, което той пише. Така се подчертава ролята на грамотността и познанието.)

2. Ти [о, Мухаммад] ­ по милостта на твоя Господ ­ не си луд.

(Това знамение отхвърля твърденията на съдружаващите, че Пратеника на Аллах, мир нему, е “безумен”, а следващите знамения потвърждават неговата извисеност, както и ценността на пророческата му мисия.)

3. За теб има несекваща награда.

4. Ти наистина имаш велик нрав.

5. Ти ще видиш и те ще видят

6. кой от вас е безумният.

7. Най-добре твоят Господ знае кой се е отклонил от Неговия път и най-добре Той знае напътените.

8. И не се покорявай на отричащите!

9. Желаят, ако се смекчиш, и те да се смекчат.

10. И не се покорявай на онзи, който все се кълне и е жалък,

11. клеветник, който разнася сплетни,

12. възпира доброто, престъпва, съгрешава,

13. грубиян и дори извънбрачен син.

14. А тъй като има богатство и синове,

15. когато му бъдат четeни Нашите знамения, казва: “Легенди на предците!”

16. Ще го бележим по носа.

17. Изпитахме ги, както изпитахме и стопаните на градината, когато се заклеха [тайно] да я оберат на сутринта.

(Според преданието един човек от племето Сакиф имал близо до Сана градина с лозя, фурми и посеви. Когато прибирал реколтата, той отделял голям дял за бедняците. След като починал, синовете му не продължили този обичай под предлог, че имат многобройни семейства и препитанието не им стига. Тогава Аллах изпепелил градината им. Бедствието, изпратено на меканските съдружаващи, се обяснява като недоимък и глад.)

18. И да не правят изключение.

19. И я споходи бедствие от твоя Господ, докато спяха.

20. И тя стана като черна нощ.

21. И си викаха един другиму на сутринта:

22. “Тръгнете към своята реколта в зори, ако ще берете!”

23. И се отправиха, шепнейки един на друг:

24. “Днес да не влиза там при вас бедняк!”

25. И тръгнаха в зори с твърдо намерение.

26. И когато я видяха, рекоха: “Наистина сме се заблудили.

27. Не, ние сме лишени.”

28. Най-разумният от тях рече: “Не ви ли казах ­ защо не прославяте Аллах?”

29. Рекоха: “Слава на нашия Господ! Бяхме угнетители.”

30. И започнаха взаимно да се укоряват.

31. Рекоха: “О, горко ни, наистина сме престъпващи!

32. Дано нашият Господ ни даде в замяна по-добра от нея. Ние нашия Господ умоляваме.”

33. Такова е наказанието. А наказанието в отвъдния живот е по-голямо, ако знаят.

34. Наистина за богобоязливите при техния Господ са Градините на блаженството.

35. Нима отдадените на Аллах ще сторим да са като престъпниците?

36. Какво ви е, така да отсъждате?

37. Или имате книга, от която се учите,

38. и в нея имате, каквото изберете?

39. Или имате обещание от Нас до Деня на възкресението да имате онова, което сами отсъждате?

40. Питай ги кой от тях е поръчител за това?

41. Или имат съдружници? Да доведат своите съдружници ­ ако говорят истината ­

42. в Деня, когато ще се разкрият делата и [тези] ще бъдат приканени да се поклонят, а не ще могат.

43. Свели поглед, ще ги покрие унижение, а бяха приканвани да се покланят, когато бяха здрави.

44. Остави на Мен [о, Мухаммад] взимащите за лъжа тази Вест! Постепенно ще ги въвлечем [в погибел], без да разберат.

45. Ще им дам отсрочка. Моята промисъл е силна.

(Вж. 7: 182)

46. Или търсиш от тях отплата, та са обременени с дълг?

47. Или при тях е неведомото и те го записват?

48. Изтърпи до присъдата на твоя Господ и не бъди като човека в кита, който зовеше, изпълнен със скръб!

(Вж. 37: 139-148)

49. Ако не бе го достигнала милост от неговия Господ, щеше да е изхвърлен на голия бряг с упрек.

50. Но неговият Господ го пречисти и го стори праведник.

51. И едва не те сразяват с погледи неверниците, когато слушат Напомнянето, и казват: “Той е луд.”

(“Напомняне” е едно от имената на Свещения Коран.)

52. А то не е друго освен напомняне за световете.

Read more...

  © Blogger template Webnolia by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP